Regulamin portalu MOJAFRYZURA.COM 

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu www.mojafryzura.com, a w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników

2. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Jóżef Kubiec Usługi Kreatywne. Zarówno Portal, jak i każda z jego Części podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

3. Przedmiotem działalności portalu jest umożliwienie użytkownikowi wirtualnego doboru fryzury oraz stworzenie możliwości poinformowania salonu fryzjerskiego o chęci złożenia wizyty w określonym czasie. 

Prawa i obowiązki użytkownika

1. Zarejestrowanym użytkownikiem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z podstawowej funkcjonalności portalu jest dla użytkownika bezpłatne.

2. Rejestrując się na portalu użytkownik akceptuje treść polityki prywatności i regulaminu.

3. Użytkownik ma prawo do doboru fryzur znajdujących się w bibliotece portalu oraz  drukowania, zapisywania i przesyłania osobom trzecim wyników doboru fryzury. Nie jest to równoznaczne z  możliwością kopiowania i rozpowszechniania zawartości portalu i treści na nim opublikowanych. 

4. Możliwa jest rezerwacja 1 wizyty w salonie przez 1 użytkownika dziennie. Rezerwując wizytę użytkownik bierze na siebie zobowiązanie złożenia wizyty w salonie fryzjerskim. Za potwierdzenie rezerwacji odpowiada solidarnie salon fryzjerski i użytkownik, a odpowiedzialność portalu w tym zakresie jest całkowicie wyłączona.

Prawa i obowiązki portalu

Portal jest jedynym podmiotem uprawnionym do zamieszczania danych salonów fryzjerskich w serwisie i dołoży należytej staranności, by dane te były aktualne. Portal ma prawo eliminować nadużycia, a w razie naruszania regulaminu zablokować konto użytkownika. Portalowi przysługuje prawo prowadzenia akcji marketingowych w przedmiocie działania portalu za pośrednictwem adresów e-mail użytkowników. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu przez użytkowników oraz opublikowanie nieaktualnych danych salonów fryzjerskich.

Prawa i obowiązki salonu fryzjerskiego

1.     Salon fryzjerski ma prawo zamieszczenia danych na portalu po wybraniu jednego z dostępnych abonamentów i zawarciu umowy. Po zawarciu umowy Portal udostępni salonowy dostęp do profilu przez podanie unikatowego loginu i hasła.

2.     Salon może wybrać jeden z trzech dostępnych abonamentów:

- Abonament MINI w cenie 0 zł. Abonament obejmuje umieszczenie danych adresowych salonu na portalu Mojafryzura, a informacje o użytkownikach rezerwujących wizyty w salonie będą przesyłane w formie SMS Premium na numer telefonu komórkowego salonu. Koszt SMS 4,69 zł brutto

- Abonament STANDATD w cenie 199 zł brutto. Abonament obejmuje umieszczenie danych adresowych wraz ze zdjęciem salonu na portalu Mojafryzura oraz bezpłatne rezerwowanie wizyt w salonie fryzjerskim. Salon w ramach abonamentu otrzymuje 400 punktów wystarczających do realizacji 50 rezerwacji.

- Abonament PREMIUM w cenie 499 zł brutto. Abonament obejmuje umieszczenie danych adresowych wraz ze zdjęciem salonu na portalu Mojafryzura, bezpłatne rezerwowanie wizyt w salonie fryzjerskim oraz promowanie salonu na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania salonów. Salon w ramach abonamentu otrzymuje 1000 punktów wystarczających do realizacji nawet 150 rezerwacji

3. Umowa jest zawierana n okres 1 roku i będzie automatycznie przedłużona na kolejny okres roczny, o ile nie zostanie pisemnie wypowiedziana przynajmniej na 7 dni upływem roku od jej zawarcia.

4. Salon może w dowolnym momencie zamienić abonament MINI na abonament STANDARD lub PREMIUM uiszczając stosowną opłatę na stronie www.mojafryzura.com/pertner

5. W przypadku wyczerpania punktów przed upływem rocznego okresu umownego salon kupując ponownie ten sam abonament przedłuży umowę na kolejny okres roczny, a punkty się zsumują.

6. W przypadku nie opłacenia usługi po upływie roku pozostałę punkty na koncie salonu zostaną wykasowane, a ponowne odbieranie powiadomień o rezerwacjach będzie możliwe po ponownym opłaceniu abonamentu.

Płatności i komunikaty

1.     Płatności za wybrane usługi salon fryzjerski realizuje online po zalogowaniu się do swojego profilu

2.     Zapłata za wybrany abonament lub doładowanie jest równoznaczna z zawarciem umowy na kolejny okres abonamentowy. Na kwotę wpłaty zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana w pliku pdf na e-mail podany przez salon. Za wysłanie faktury pocztą tradycyjną portal pobiera dodatkową opłatę w wysokości 5 zł.

3.     Płatności elektroniczne obsługuje firma zewnętrzna DotPay i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo transakcji.

4.     Komunikaty SMS przesyłane do salonu będą miały forRezerwacja: DATA_REZERWACJI GODZINY NUMER_FRYZURY przez NUMER_KILENTA uwagi: TEKST_UWAGmat:

Uwagi końcowe

1.     Do kwestii nie sprecyzowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

2.     Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy terytorialnie ze względu na siedzibę portalu.

| Polityka prywatności | Regulamin